reklamácia

Jeek logo

V prípade, že nastane situácia, kedy budete musieť tovar reklamovať, som Vám plne k dispozícii a budem sa snažiť situáciu vyriešiť v čo najkratšom možnom čase a samozrejme tak, aby naše zákazníčky boli vždy spokojné.

Riadim sa nasledovným Reklamačným poriadkom:

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa reklamačných podmienok. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba uvedená v článku sa predlžujeo dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

V prípade, ak Kupujúci svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do tovaru neoprávnenej osobe, Kupujúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa článku 8.6 týchto VOP vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu Predávajúci vybaví v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru, resp. jeho reklamáciu do 7 dní od obdržania tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný doporučene na adresu - Ing. Kristína Beková, Dlhá 20, 94910, Nitra.

Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
1 nepredložením dokladu o zaplatení,
2 neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
3 uplynutím záručnej doby tovaru,
4 mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
5 používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6 neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
8 poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9 poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10 neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11 zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať