Ochrana osobných údajov

Jeek logo 

Uvedomujem si, že v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažím dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Za týmto účelom mám v súlade GDPR - NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijaté a zdokumentované primerané technické a organizačné opatrenia. Zároveň by som Vás ako dotknutú osobu chcela informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je:

Obchodné meno:Ing. Kristína Beková, Sídlo: Dlhá 20, 94901 Nitra, IČO: 41820932, Zapísaná v: Číslo živn.registra: 430-27307, okresný úrad Nitra, Zastúpená:Ing. Kristína Beková, Telefónne číslo: +421 918 38 951, E-mail:                                    jeek@jeek.sk

V súvislosti s prevádzkovaním E-shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru, vyhotovenie faktúry a dodanie tovaru.

Zoznam osobných údajov je: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo.

Právnym základom je: spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba, ako aj vykonanie opatrenia (registrácie) pred uzatvorením zmluvy (§13 ods.1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Poskytnutie uvedených osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu zmluvného vzťahu. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť realizovať kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu.

Doba uchovávania osobných údajov je: doba realizácie zmluvy a následne ešte 2 roky po dodaní tovaru za účelom prípadnej reklamácie tovaru.

Identifikácia príjemcov a spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Vaše osobné údaje budú poskytnuté prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru. Môžu byť sprístupnené štátnym kontrolným orgánom alebo poskytovateľovi IT servisu v rámci poskytovania technickej údržby alebo poskytovateľovi webhostingu. Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať,  ani nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Zároveň Vás informujeme, že pri spracúvaní  osobných údajov pre daný  účel nepožívame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Účelom spracúvania osobných údajov je: informovanie klientov o ponúkaných službách/tovaroch a zasielanie newsletterov.

Zoznam osobných údajov je: meno, priezvisko a e-mailová adresa záujemcu o zasielanie newsletterov.

Právnym základom je: súhlas záujemcu o zasielanie newsletter (dotknutej osoby) so spracúvaním svojich osobných údajov (§13 ods.1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Následkom ich neposkytnutia je nemožnosť zasielať Vám newslettery.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať  súhlas dotknutej osoby: Svoj súhlas môžete u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať napísaním emailu na mailovú adresu jeek@jeek.sk so žiadosťou, že nemáte záujem o zasielanie newslettrov, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa Ing. Kristína Beková, so sídlom Dlhá 20, 94901 Nitra.

Doba uchovávania osobných údajov je: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o zasielanie newsletterov.

Identifikácia príjemcov a spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Vaše osobné údaje nebudú nikomu poskytnuté. Môžu byť sprístupnené za účelom technickej podpory a servisu: poskytovateľovi technickej podpory pre webovú stránku. Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Zároveň Vás informujeme, že pri spracúvaní  osobných údajov pre daný  účel nepožívame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Máte právo požadovať prístup k spracovaným osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, máte právo na opravu nepresných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, tiež máte  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Zároveň Vás žiadam, aby ste Vaše osobné údaje aktualizovali bez zbytočného odkladu, tak aby  spracúvané osobné údaje boli správne a aktuálne.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať