Obchodné podmienky

Jeek Handmade

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
INTERNETOVÉHO OBCHODU

Čl.I
Základné ustanovenia

1.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej aj ako „web shop") pre zákazníkov web shopu www.jeek.sk (ďalej aj ako „VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou Ing. Kristína Beková, ako dodávateľom predávaného sortimentu tovarov (ďalej len „Predávajúci") a jej zákazníkom (ďalej len „Kupujúci", spolu aj ako „Zmluvné strany"). Predmetom záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj tovarov prezentovaných na internetovej stránke www.jeek.sk a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Kúpna zmluva") a reklamácii tovaru, záručnom a pozáručnom servise tovarov, ako aj inými činnosťami s tým súvisiacimi.
1.2   Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Ing. Kristína Beková, so sídlom Dlhá 20, 94901 Nitra, IČO: 41820932, DIČ: 1074624100. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je jeek@jeek.sk Telefónne číslo predávajúceho je 0918 378 951. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na internetovej stránke web shopu.
1.3   Kupujúcim je na účely VOP fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovary prostredníctvom web shopu predávajúceho pre osobnú potrebu.
1.4   Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI"),Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, ba@soi.sk .
1.5   Tovarom na účely VOP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré obchodná spoločnosť   Ing. Kristína Beková ponúka, alebo predáva. Tovarom je najmä ručne vyrábaná bižutéria, a doplnky rôznych značiek.
1.6   Predávajúci umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa so znením týchto VOP, a to ich zverejnením na internetovej stránke web shopu www.jeek.sk.
1.7   Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.jeek.sk , uzavretá podľa článku 2. a nasl. VOP.
1.8   Zoznam tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu www.jeek.sk, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je ponuka tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru si môže Kupujúci overiť u Predávajúceho na emailovej adrese: jeek@jeek.sk.
1.9   Stručný opis tovaru je uvedený na internetovej stránke web shopu.

Čl. II

Uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1   Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na  stránky internetového obchodu.
2.2   Kupujúci si tovar objednáva kliknutím na tlačidlo s názvom „do košíka". V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Nákupný košík". Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe". Ďalším krokom pri objednaní tovaru je prihlásenie sa registrovaného Kupujúceho zadaním jeho emailovej adresy a hesla. V prípade, že  Kupujúci nie je v systéme web shopu zaregistrovaný, bude mu umožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet zadaním svojich osobných údajov, adresy, mobilného a emailového kontaktu.
2.3   Po zadaní fakturačnej a dodacej adresy tovaru si Kupujúci zvolí spôsob doručenia tovaru v súlade s bodom 5.1 VOP a spôsob platby za tovar v súlade s bodom 4.2  VOP. Následne Kupujúci pri ukončení objednávky záväzne potvrdí objednanie tovaru.
2.4   Po záväznom potvrdení objednávky tovaru zo strany Kupujúceho a zaslaním potvrdenia objednávky telefonicky na číslo, ktoré zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru, alebo vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru,  zo strany Predávajúceho, sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.
2.5   Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.6   V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade Predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční do 2 pracovných dní od záväzného uzavretia kúpnej zmluvy.
2.7   Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia. Splnením objednávky sa rozumie dodanie tovaru riadne a včas v súlade s bodom 5.8 VOP.
2.8   Objednávkou tovaru kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Čl. III
Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
3.2   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, chybnému zobrazeniu predajnej ceny, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP resp. osobitnou dohodou s kupujúcim alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní odo dňa informovania o stornovaní objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
3.3   Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky Kupujúceho v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
3.4   Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe záručný list, dodací list, daňový doklad.
3.5   V prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 3.2 VOP, alebo v iných prípadoch, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene, náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení Kupujúceho od Zmluvy znáša v tomto prípade Predávajúci.
3.6   Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Čl. IV
Cena, vedľajšie poplatky

4.1   Všetky ceny tovarov Predávajúceho vychádzajú z cenníka Predávajúceho, aktuálne vydaného a zverejneného na internetovej stránke www.jeek.sk, a ak nie je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou. Cena nezahŕňanáklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.
4.2 Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predajnú cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom spôsobom úhrady faktúry za tovar je:
- Slovenská republika:
- platba hotovosťou pri doručení na Dobierku. Cena dobierky je 2 €. 
- platba prostredníctvom služby PayPal
- platba prevodom na účet: IBAN:  SK1109000000000233200900

- Česká republika:

- platba prostredníctvom služby PayPal

- platba prevodom na účet:
IBAN:  SK1109000000000233200900
BIC:  GIBASKBX
Mesto: Nitra
Majiteľ účtu: Kristína Beková

Svet:

- platba prostredníctvom služby PayPal

- platba prevodom na účet:
IBAN:  SK1109000000000233200900
BIC:  GIBASKBX

Mesto: Nitra
Majiteľ účtu: Kristína Beková

4.3  Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru v tlačenej podobe.
4.4 V prípade, ak napriek potvrdenej a odsúhlasenej objednávke na tovar, dodávka tovaru realizovaná z dôvodov na strane Kupujúceho nebude, je Kupujúci povinný znášať náhradu hotových nákladov v celom rozsahu, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s prípravou dodávky a jej doručením.
4.5 Predávajúci môže ponúkať prostredníctvom web shopu zľavnené tovary, ako aj špeciálne cenové a výpredajové zľavy, ktoré sú vyznačené informáciou o tejto zľave.

Čl. V
Dodacie podmienky

5.1   Dodanie objednaných tovarov sa uskutočňuje 3 základnými spôsobmi, čo je:

1. Dodanie prostredníctvom zásielok Slovenskej Pošty. V rámci Slovenskej republiky je cena poštovného 2,50 eur, zásielka bude doručená najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim. Osobný odber zásielky je možný iba v prípade prevodu platby na bankový účet alebo platbu Paypal.

2. Dodanie do Českej republiky prostredníctvom Slovenskej Pošty. Cena poštovného je 3,50 eur. Zásielka bude Kupujúcemu doručená najneskôr do 2-4 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim. Dodanie tovaru sa môže predĺžiť v závislosti od pripísania peňazí na náš účet (pri platbe prevodom na účet).

3. Osobný odber na odbernom mieste JEEK JEWELLERY STUDIU, MediaHaus, Fraňa Mojtu 18, Nitra v pracovné dni, v čase 8:00 - 16:00. Osobný odber zásielky je možný iba v prípade prevodu platby na bankový účet alebo platbu Paypal.

5.2  Dodacie lehoty a termíny uvedené v  objednávke (ak nie sú Zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa  môžu po dohode s Kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.
5.3  Ak Zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.
5.4  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
5.5  Za dodanie tovaru riadne a včas sa považuje:
a)     prevzatie tovaru Kupujúcim
b)     umožnenie Kupujúcemu prevziať si tovar prostredníctvom osobného odberu v súlade s bodom 5.1 týchto VOP.
5.6    Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho za omeškanie s dodaním tovaru sa považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok materiálu, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti - v týchto prípadoch Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky.
5.7 V prípade, ak Predávajúci po potvrdení objednávky zistí, že objednaný tovar sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá Kupujúcemu namiesto objednaného tovaru tovar v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami a za cenu dohodnutú v objednávke, pričom bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu mailom alebo telefonicky.
5.8Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
5.9 Poškodenie tovaru oznámi Kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

Čl. VI
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


6.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.
6.2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu bol Predávajúci pripravený doručiť tovar riadne a včas a Kupujúci tovar neprevezme.

Čl. VII
Osobné údaje a ich ochrana

7.1  Ponuka  tovarov Predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke www.jeek.sk

7.2   Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

7.3   Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je podnikateľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.4   Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

7.5   Objednaním tovaru prostredníctvom eshopu www.jeek.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

7.6   Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

7.7   Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

7.8   Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar.

7.9   Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email jeek@jeek.sk  Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať.

Čl. VIII
Reklamačné podmienky

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa reklamačných podmienok. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.
8.2  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba uvedená v článku sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol  Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.
8.3  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
8.4  Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť písomne na adrese Predávajúceho uvedenej v bode 1.2 týchto VOP.
8.5   Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
8.6  V prípade, ak Kupujúci  svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia tovaru neoprávnenej osobe, Kupujúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť.
8.7   Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.8   Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s  porovnateľnými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.9   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
8.10. Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa článku 8.6 týchto VOP vydá Kupujúcemu  potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu Predávajúci vybaví v súlade  s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8.11. Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru, resp. jeho reklamáciu do 7 dní od obdržania tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný doporučene na fakturačnú adresu - Ing. Kristína Beková, Fraňa Mojtu 18, MediaHaus, 94901 Nitra.

8.12 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
1 nepredložením dokladu o zaplatení,
2 neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
3 uplynutím záručnej doby tovaru,
4 mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
5 používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6 neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
8 poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9 poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10 neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11 zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou


Čl. IX
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

9.1  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.
9.2  Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"), a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Na tovare, ktorý kupujúci má v úmysle vrátiť, nesmú byť známky používania, poškodenia ani opotrebenia.
9.3  Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
9.4  Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou na email jeek@jeek.sk v zmysle platných právnych predpisov. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený a nepožívaný  tovar spolu s dokladom o zaplatení vo forme doporučenej poistenej zásielky. Kupujúci zašle tovar na adresu Ing. Kristína Beková, Fraňa Mojtu 18, MediaHaus, 94901 Nitra.
9.5  V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci v zmysle § 12 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji  Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
9.6  V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý,  poškodený alebo neúplný, Predávajúci vyzve Kupujúceho na odstránenie vád tovaru, doplnenie chýbajúcich častí tovaru alebo uvedenie tovaru do pôvodného stavu. V prípade, ak si Kupujúci  ani po výzve túto povinnosť nesplní v lehote do 15 dní od doručenia výzvy, Predávajúci má nárok uplatniť si náklady voči Kupujúcemu súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
9.7  V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4  týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu  kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
9.8  Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení Kupijúceho od zmluvy znáša Kupujúci.

Čl.X
Záverečné ustanovenia

10.1  Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené týmito VOP sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.
10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok v prípade zmeny zákonnej úpravy a v prípade zmien na strane Predávajúceho, spočívajúcich v zmene rozsahu a kvality tovarov na strane Predávajúceho, zmene v rozsahu a kvality dodávateľov tovaru a v zmene platobných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
10.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.
10.4   Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie